ABOUT THE COMPANY

Bản dự thảo điều lệ Công ty và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017[19/10/2017] Bản dự thảo điều lệ Công ty và dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2017 Detail
Quyết định thi hành án chủ động[03/01/2018] Quyết định thi hành án chủ động Detail
CBTT - Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành[03/11/2018] CBTT - Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Detail
Thay đổi thông tin giấy chứng nhận ĐKKD lần 14 (15/11/2018)[15/11/2018] Thay đổi thông tin giấy chứng nhận ĐKKD lần 14 (15/11/2018) Detail