SẢN XUẤT KINH DOANH

          

- Đường tinh luyện cao cấp RE và RS mang thương hiệu “Con Ong”

- Giấy nhãn và bao bì, tập vở, bìa tập học sinh thương hiệu Olympic, giấy văn phòng phẩm (phong bì, giấy thấm, giấy viết, giấy in ở văn phòng, giấy tập)