TIN VỀ CÔNG TY

Người nội bộ - Cổ đông Nguyễn Hữu Phước công bố thông tin về Số lượng cổ phiếu đăng ký mua trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

Đưọc cập nhật : 29-10-2018 19:07:15

Người nội bộ - Cổ đông Nguyễn Hữu Phước công bố thông tin về Số lượng cổ phiếu đăng ký mua trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 đã được Đại hội đồng Cổ đông và Ủy ban Chứng khóan Nhà nước thông qua.

Chi tiết xin xem tại đây : 

Trân trọng cảm ơn.

Các tin khác