TIN VỀ CÔNG TY

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 và thư mời tham dự

Đưọc cập nhật : 19-10-2017 12:43:50

Công ty CP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn xin thông báo và kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty.

  1. Thời gian : 8h30' ngày thứ hai , 30/10/2017
  2. Địa điểm : Trụ sở văn phòng công ty tại số 103 - 105 Nguyễn Thị Minh Khai , quận 1 , TP.HCM.
  3. Thành phần tham dự : tất cả cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD chốt ngày 06/10/2017. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị ( có mẫu đính kèm).
  4. Nội dung Đại hội : Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty ; Sửa đổi , bổ sung điều lệ Công ty ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thanh toán các khoản nợ đối với Ngân sách Nhà nước.

Nội dung đính kèm :

  • Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.    
  • Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.       
  • Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.             
  • Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.                                         
  • Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty.                                                        
  • Tờ trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất.                                    

Trân trọng thông báo !

Các tin khác