TIN VỀ CÔNG TY

Thông báo và Tài liệu tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017

Đưọc cập nhật : 06-01-2017 10:01:52

Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (INFOODCO) – mã chứng khoán IFC , xin được công bố các thông tin đến quý cổ đông như sau :

  • Công văn 09/TPCN-HCNS ngày 05/01/2017 công bố thông tin Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2017.

  • Thông báo 04/TPCN-HĐQT ngày 05/01/2017 về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2017.

  • Mẫu giấy đăng ký tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017.

  • Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017.

  • Nội dung chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2017.

  • Quy định thể lệ làm việc , biểu quyết.

  • Tờ trình 01-012/TPCN-HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

  • Dự thảo nghị quyết 13/NQ-HĐQT của ĐHCĐ bất thường  năm 2017.

- Tài liệu đính kèm bao gồm bản scan của những công văn nêu trên và những văn bản liên quan bao gồm : Dự thảo Nghị quyết 13/NQ-HĐQT , công văn 09/TPCN-HCNS , Thông báo 04/TPCN-HĐQT, Tờ trình 01-012/TPCN-HCNS và các giấy tờ liên quan đến ĐHCĐ bất thường 2017 .

 

Tải về tài liệu tại đây 

Các tin khác