TIN VỀ CÔNG TY

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2017 và các tài liệu liên quan

Đưọc cập nhật : 16-06-2017 17:16:05

Kính gửi quý cổ đông ,

Công ty cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn – mã chứng khoán : IFC xin được công bố các thông tin và tài liệu liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017.

 1. Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2017. -->xem<--
 2. Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2017.  -->xem<--
 3. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2017.  -->xem<--
 4. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2017.  -->xem<--
 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng 2017.   -->xem<--
 6. Tờ trình thông qua nhân sự bổ sung tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020.   -->xem<--
 7. Thông tin Lý lịch nhân sự tham gia HĐQT của ông Nguyễn Hữu Phước và bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa.  
 8. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS 2017.  -->xem<--
 9. Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.  -->xem<--
 10. Báo cáo của BKS về việc thẩm tra tài chính năm 2016 của Công ty CP Thực phẩm Công nghệ SG.   -->xem<--
 11. Báo cáo kết quả HĐKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.   -->xem<--
Các tin khác