TIN VỀ CÔNG TY

Thông báo hạn chế giao dịch cổ phiếu IFC trên UPCOM và Giải trình nguyên nhân[05/04/2017] Thông báo hạn chế giao dịch cổ phiếu IFC trên UPCOM và Giải trình nguyên nhân Chi tiết
Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty[15/05/2017] Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty Chi tiết
Bà Võ Ngọc Xuân - chủ tịch HĐQT đã bán thành công 600.000 cổ phiếu IFC[22/05/2017] Bà Võ Ngọc Xuân - chủ tịch HĐQT đã bán thành công 600.000 cổ phiếu IFC Chi tiết
Ông Nguyễn Hữu Phước - thành viên HĐQT đã mua thành công 600.000 cp IFC[22/05/2017] Ông Nguyễn Hữu Phước - thành viên HĐQT đã mua thành công 600.000 cp IFC Chi tiết
TB ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017[31/05/2017] Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017 Chi tiết
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách cổ đông[07/06/2017] Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách cổ đông Chi tiết
Thông báo v/v tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2017[16/06/2017] Thông báo v/v tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2017 Chi tiết
Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2017 và các tài liệu liên quan[16/06/2017] Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2017 và các tài liệu liên quan Chi tiết